Data publicació: NOVEMBRE - 2016

Número monogràfic editat per Joan Marull i Rafael Boix i realitzat per Ricard Gomà, Joan Marull, Vittorio Galletto, Elena Domene, Carme Font, Rafael Boix i Joan Trullén, amb la col·laboració de Manel Pons i Francesc Coll

Els articles estan escrits en CATALÀ. L’edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ.

ISSN: 1888-3621 (versió impresa)
ISSN: 2013-7958 (versió en línia)
ISBN: 978-84-92940-25-7
164 pàginesPAPERS NÚM. 58  [+info]


X PAPERS NÚM. 58
Pàg. 1-164
Text complet del número 58

Metròpolis en xarxa, el repte de l’anàlisi de les megaregions  [+info]


X Metròpolis en xarxa, el repte de l’anàlisi de les megaregions
Pàg. 12-16
Autors:
 • Ricard Gomà. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

En aquest primer capítol, que introdueix el monogràfic, es fa un repàs de les diferents escales d’estudi de la ciutat per arribar a la darrera aportació teòrica que és l’escala megaregional, i es dóna un primer cop d’ull a les megaregions europees i especialment a la de Barcelona-Lió, tot subratllant-ne els aspectes econòmics, socials i ambientals.

La megaregió: una nova unitat d’anàlisi econòmico-territorial  [+info]


X La megaregió: una nova unitat d’anàlisi econòmico-territorial
Pàg. 19-27
Autors:
 • Joan Marull. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Vittorio Galletto. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Elena Domene. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

En aquest article s’estudia el desenvolupament de les xarxes de ciutats cap a sistemes urbans més complexos anomenats megaregions, i s’avalua les conseqüències d’aquesta nova unitat d’anàlisi econòmico-territorial en el context de la sostenibilitat. Es proposa un mètode per a la delineació espacial de les megaregions i el seu canvi en el temps, i es realitza una anàlisi per avaluar els beneficis econòmics de pertànyer a una megaregió. Els resultats obtinguts confirmen la hipòtesi de partida: la inclusió d’una regió europea dins d’una megaregió implica beneficis en termes tant d’activitat econòmica, com de sostenibilitat ambiental.

Les xarxes de ciutats: l’estructura de les megaregions a europa  [+info]


X Les xarxes de ciutats: l’estructura de les megaregions a europa
Pàg. 29-37
Autors:
 • Joan Marull. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Carme Font. Departament de Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Rafael Boix. Departament d’Estructura Econòmica, Universitat de València

En aquest article s’estudien les megaregions des del punt de vista de la teoria de xarxes i la ‘termo-economia’. Els resultats mostren que les megaregions incrementen els seus nivells de complexitat, augmentant el grau de policentricitat, i incrementant els nivells d’eficiència i estabilitat. La conclusió és que tant la seqüència teòrica com els càlculs empírics que l’avalen, suggereixen que les megaregions evolucionen cap a una estructura urbana més sostenible.

Dinàmiques territorials: la sostenibilitat de les megaregions europees  [+info]


X Dinàmiques territorials: la sostenibilitat de les megaregions europees
Pàg. 38-50
Autors:
 • Elena Domene. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Joan Marull. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Vittorio Galletto. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

En aquest article s’explicita la metodologia emprada per l’IERMB per a la delimitació de les megaregions europees (i la seva evolució temporal) a partir les imatges nocturnes de satèl·lit. A més, l’article presenta un seguiment al llarg del temps (1992-2012) dels indicadors de sostenibilitat seleccionats (sociodemogràfics, socioeconòmics, coneixement i innovació, socioambientals, urbanisme i eficiència territorial), amb l’objectiu d’analitzar les dotze megaregions europees (UE-27) i fer una avaluació comparativa pel que fa a la megaregió Barcelona-Lió.

Les megaregions europees i l’economia del coneixement  [+info]


X Les megaregions europees i l’economia del coneixement
Pàg. 52-62
Autors:
 • Vittorio Galletto. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Rafael Boix. Departament d’Estructura Econòmica, Universitat de València

L’objectiu d’aquest article és proporcionar una panoràmica de les bases de coneixement a les megaregions europees i fer una primera aproximació de naturalesa exploratòria a la relació entre les bases de coneixement i la generació de riquesa en aquestes megaregions europees.

Les megaregions europees i les empreses creatives  [+info]


X Les megaregions europees i les empreses creatives
Pàg. 64-70
Autors:
 • Vittorio Galletto. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Elena Domene. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

En aquest article s’identifiquen, a partir de la bases de dades Amadeus, les empreses que desenvolupen activitats que pertanyen a la taxonomia d’indústries creatives (IC) proposada per la UNCTAD2 (això és: relacionades amb el patrimoni, amb les arts, amb els mitjans —impresos i audiovisuals—, i amb les creacions funcionals) i a continuació, s’analitza com es distribueixen entre les megaregions europees.

Megaregions i benestar a Europa  [+info]


X Megaregions i benestar a Europa
Pàg. 72-79
Autors:
 • Rafael Boix. Departament d’Estructura Econòmica, Universitat de València

En aquest article s’ofereix per primer cop una evidencia de la relació entre benestar i megaregions a Europa. Creuant la base de dades de benestar de l’OCDE per als anys 2000 i 2013 amb la definició de les megaregions europees, s’elabora una base de dades sobre benestar a les megaregions europees, que permet donar una primera evidència sobre si els nivells de benestar són majors a les megaregions que fora d’elles, i si el benestar ha millorat o empitjorat a les megaregions entre els anys 2000 i 2013.

La megaregió Barcelona-Lió en el context europeu: factors estratègics  [+info]


X La megaregió Barcelona-Lió en el context europeu: factors estratègics
Pàg. 80-95
Autors:
 • Joan Marull. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Vittorio Galletto. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Elena Domene. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

L’objectiu d’aquest article és triple: analitzar l’efecte de la crisi econòmica a les megaregions, i veure quines són les variables explicatives del seu model de desenvolupament; analitzar la resiliència aportada per les megaregions, és a dir, avaluar si els territoris que pertanyen a una megaregió han resistit millor la recessió econòmica; i caracteritzar la megaregió Barcelona-Lió en relació a la resta de megaregions europees, tant pel que fa a la resistència a la crisi com per les variables que l’expliquen.

Polítiques metropolitanes i megaregionals en l’estratègia de creixement inclusiu  [+info]


X Polítiques metropolitanes i megaregionals en l’estratègia de creixement inclusiu
Pàg. 96-102
Autors:
 • Joan Trullén. Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona

A tall d’epíleg del monogràfic sobre megaregions, aquest article incorpora algunes reflexions sobre polítiques metropolitanes i megaregionals en l’estratègia de creixement inclusiu que entre 2009 i 2015 es va elaborar en el marc de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Annex: Síntesi de les dinàmiques econòmico-territorials i fitxes descriptives de les megaregions...  [+info]


X Annex: Síntesi de les dinàmiques econòmico-territorials i fitxes descriptives de les megaregions europees
Pàg. 104-135
Autors:
 • Joan Marull. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Elena Domene. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

PAPERS 58. Texto completo en castellano  [+info]


X PAPERS 58. Texto completo en castellano
Pàg. 137-159