La presidència del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), amb data 28 de febrer de 2021, va resoldre el següent:

“APROVAR la liquidació de l’exercici pressupostari del 2021 del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, que s’integra pels documents annexos que es resumeixen a continuació:

 

Estat estricte i ajustat del resultat del Pressupost del 2021, que ascendeix a 60.065’97€, com a resultat positiu de la liquidació.

Estat representatiu del Romanent de Tresoreria amb els següents imports:

 

 Drets pendents de cobrament. Pressupost corrent: 192.690,04 €
Drets pendents de cobrament. Pressupostos tancats: 0,00 €
Obligacions pendents de pagament. Pressupost corrent: 342.109,32 €
Obligacions pendents de pagament. Pressupostos tancats: 0,00 €
Resultat pressupostari: -114.094,65 €
Resultat pressupostari ajustat: 60.065,97 €
Romanent de crèdit finançament afectat: 477.279,18 €
Romanent de crèdit de tresoreria: 3.937,11 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 267.442,08 €

 

 DONAR COMPTE del Decret al Consell de Govern pel seu coneixement i trametre les comunicacions legalment previstes.”

Notícies

Més polítiques de barris, un país més just

En aquest article, Marc Martí-Costa, cap de l’àrea de Governança i Polítiques Públiques de l’IERMB, explica novetats i reptes de la nova llei de barris recentment aprovada pel Parlament català. També fa un repàs als programes de barris actualment vigents a Catalunya, en els quals l’IERMB hi està col·laborant activament

La població metropolitana en risc de pobresa creix en 64.000 persones en pandèmia, situant-se en el percentatge més alt des que es tenen dades

Les dades de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) 2020-2021 confirmen un increment de la desigualtat social i de la pobresa a l’àrea metropolitana de Barcelona a conseqüència de la crisi pandèmica

Empoderament de les dones per a una mobilitat inclusiva

Els primers resultats del projecte europeu Inclusify mostren que l’experiència de viatge de les dones al servei de transport metropolità és positiva, en general, i apunten a la necessitat de donar atenció especial a les viatgeres de línies nocturnes de bus

El 9,14% de la població metropolitana afirma haver estat víctima d’un fet relacionat amb la ciberdelinqüència

Així ho recull l’informe sobre l’estat de la seguretat urbana de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea de Metropolitana de Barcelona (EVAMB) 2022, elaborat per l’IERMB

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí