ANUNCI del Decret de Presidència del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 del Consorci

La presidència del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), amb data 27 de febrer de 2017, va resoldre el següent:

“APROVAR la liquidació de l’exercici pressupostari del 2016 del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, que s’integra pels documents annexos que es resumeixen a continuació:

Estat estricte i ajustat del resultat del Pressupost del 2016, que ascendeix a 21.137,99 €, com a resultat positiu de la liquidació.

Estat representatiu del Romanent de Tresoreria amb els següents imports:

Romanent de tresoreria total 391.170,38 €
Saldos de dubtós cobrament 0,00 €
Excés de finançament afectat 39.169,83 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals 352.000,55 €

  

APROVAR la incorporació als Pressupostos del 2017 del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona dels romanents de crèdit continguts en les relacions formulades per intervenció que s’acompanyen com a document annex a aquest acord.

DONAR COMPTE del Decret al Consell de Govern pel seu coneixement i trametre les comunicacions legalment previstes.”

 

Barcelona, 21 de març de 2017

El secretari del Consell de Govern,

Sebastià Grau Àvila

Notícies

Els dies 22 i 23 de març la cap de l’àrea de mobilitat de l’IERMB, Maite Pérez, participarà en una conferencia sobre transport i logística a Buenos Aires.

Maite Pérez a Buenos Aires

El dia 12 de març es posa en marxa treball de camp de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Posada en marxa del treball de camp de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Ja està disponible el vint-i-sisè butlletí de novetats del Centre de Documentació de l’IERMB.

Butlletí de novetats del Centre de Documentació

Ja estan disponibles els estudis de l’àmbit de Convivència i Seguretat Urbana realitzats en el marc del contracte programa AMB-IERMB durant l’any 2017.

Recerca en Convivència i Seguretat Urbana el 2017

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE
  Accepto la política de privacitat  

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí