ANUNCI d’aprovació definitiva del pressupost general per a l’exercici 2016 del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona,

El Consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, en sessió de data 29 de març de 2016, va acordar aprovar inicialment el pressupost general i les bases d’execució pressupostària del Consorci per a l’exercici 2016.

L’anunci d’informació pública es va realitzar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 5 d’abril de 2016, i, per tant,  el dia 25 d’abril de 2016 van finalitzar els 15 dies hàbils establerts per llei sense haver rebut  cap al·legació, reclamació i/o suggeriment al respecte, per la qual cosa l’acord d’aprovació inicial del pressupost general i les bases d’execució pressupostària del Consorci per a l’exercici 2016 esdevé definitiu. El detall per capítol dels ingressos i de les despeses del pressupost general aprovat és el següent:

Capitol  Descripció Pressupost
INGRESSOS
3  Taxes, preus públics i altres ingressos 283.405,28
4  Transferències corrents 1.354.032,79
5  Ingressos patrimonials  30,00
TOTAL 1.637.468,07
DESPESES
1  Despeses de Personal 1.251.593,93
2  Despeses corrents en béns i serveis 364.113,14
3  Despeses financeres 2.560,00
6  Inversions reals 19.200,00
9  Passius financers  1,00
TOTAL 1.637.468,07
Notícies

Ja estan disponibles els estudis de l’àmbit de sostenibilitat realitzats en el marc del contracte programa AMB-IERMB durant l’any 2016.

Recerca en sostenibilitat el 2016

Els investigadors de l’IERMB, Marta Murrià, Carlos González, Segio Porcel, Lara Navarro-Varas i Fernando Antón-Alonso han assistit al VII Congrés Català de Sociologia que s’ha celebrat a Tarragona del 20 al 22 d’abril.

L’IERMB al VII Congrés Català de Sociologia

Ja es poden cursar sol·licituds d’admissió al Màster Metròpoli en estudis Urbans i Metropolitans, organitzat per l’IERMB en col·laboració amb la UAB.

Nou Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans de l’IERMB

La revista Archivio di Studi Urbani e Regionali ha publicat en el seu número 118 (suplement 2017) un article del cap de l’Àrea d’Habitatge de l’IERMB Carles Donat.

Article de Carles Donat a Archivio di Studi Urbani e Regionali

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE
  Accepto la política de privacitat  

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí