ANUNCI d’aprovació definitiva del pressupost general per a l’exercici 2016 del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona,

El Consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, en sessió de data 29 de març de 2016, va acordar aprovar inicialment el pressupost general i les bases d’execució pressupostària del Consorci per a l’exercici 2016.

L’anunci d’informació pública es va realitzar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 5 d’abril de 2016, i, per tant,  el dia 25 d’abril de 2016 van finalitzar els 15 dies hàbils establerts per llei sense haver rebut  cap al·legació, reclamació i/o suggeriment al respecte, per la qual cosa l’acord d’aprovació inicial del pressupost general i les bases d’execució pressupostària del Consorci per a l’exercici 2016 esdevé definitiu. El detall per capítol dels ingressos i de les despeses del pressupost general aprovat és el següent:

Capitol  Descripció Pressupost
INGRESSOS
3  Taxes, preus públics i altres ingressos 283.405,28
4  Transferències corrents 1.354.032,79
5  Ingressos patrimonials  30,00
TOTAL 1.637.468,07
DESPESES
1  Despeses de Personal 1.251.593,93
2  Despeses corrents en béns i serveis 364.113,14
3  Despeses financeres 2.560,00
6  Inversions reals 19.200,00
9  Passius financers  1,00
TOTAL 1.637.468,07
Notícies

La responsable del àrea de Convivència i Seguretat Urbana de l’IERMB, Marta Murrià, assistirà a la conferencia final del projecte europeu MARGIN que se celebrarà a Budapest del 3 al 5 d’abril.

Marta Murrià a Budapest

El dia 21 de març el cap de l’àrea d’economia regional i urbana de l’IERMB, Vittorio Galletto ha impartit un seminari al Departament d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili, campus Bellissens de Reus.

Vittorio Galletto imparteix un seminari a la Universitat Rovira i Virgili

El dia 6 de març comença l’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) 2017.

Inici treball de camp Enquesta de Victimització de l’AMB 2017

L’IERMB participa en el grup pilot que s’ha constituït per impulsar la Carta del sistema alimentari metropolità, coordinat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

L’IERMB al grup de treball per impulsar la Carta del sistema alimentari metropolità

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE
  Accepto la política de privacitat  

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí