El Consell de Govern, en sessió celebrada el 30 de setembre de 2020, va adoptar l’acord següent:

APROVAR inicialment la proposta de pressupost i de les seves bases d’execució del Consorci IERMB per a l’exercici 2021, d’acord amb la següent previsió d’estat d’ingressos i despeses.

Una vegada aprovat inicialment dins del Pressupost General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat d’adscripció de l’IERMB, i complert el període de 15 dies d’exposició pública sense rebre al·legacions, l’acord d’aprovació inicial del pressupost esdevé definitiu; en cas d’existir al·legacions, el Consell de Govern les haurà de resoldre en el termini d’un mes.

 

Capitol  Descripció Pressupost
INGRESSOS
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.736.411,89 €
Capítol 4  Transferències corrents 1.688.393,00 €
Capítol 5  Ingressos patrimonials  30,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT D’INGRESSOS 3.424.834,89 €
DESPESES
Capítol 1  Despeses de Personal 2.558.281,83 €
Capítol 2  Despeses corrents en béns i serveis 854.123,06 €
Capítol 3  Despeses financeres 430,00 €
Capítol 6  Inversions reals 12.000,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES 3.424.834,89 €
Notícies

L’O-HB publica el laboratori d’oferta i demanda de lloguer dels habitatges de Barcelona, l’àrea metropolitana i la regió metropolitana

El preu de l’habitatge de lloguer a Barcelona se situa en el preu més baix des del gener del 2019

Ha estat enviat als subscriptors el vintè número del butlletí electrònic de l’IERMB corresponent als mesos de novembre i desembre de 2020.

Butlletí electrònic de l’IERMB número 20

Publicada una contribució de Joan Trullén (Universitat Autònoma de Barcelona) i Vittorio Galletto (cap de l’àrea d’economia regional i urbana de l’IERMB) a la monografia “Geopolítica y Comercio en tiempos de cambio. Una mirada desde Barcelona”.

Publicada la monografia “Geopolítica y Comercio en tiempos de cambio. Una mirada desde Barcelona”

L’Institut Infància i Adolescència participa en la jornada convocada per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de l’Educació de Barcelona.

Jornada “Transformem els patis escolars: més naturalitzats, coeducatius i comunitaris”

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí