El consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, en sessió de data 30 de setembre de 2020, va adoptar l’acord següent:

APROVAR inicialment la proposta de pressupost i de les seves bases d’execució del Consorci IERMB per a l’exercici 2021, d’acord amb la següent previsió d’estat d’ingressos i despeses.

Una vegada aprovat inicialment dins del Pressupost General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat d’adscripció de l’IERMB, i complert el període de 15 dies d’exposició pública, l’acord d’aprovació inicial del pressupost esdevé definitiu.

El detall per capítol dels ingressos i de les despeses del pressupost aprovat és el següent:

Capitol  Descripció Pressupost
INGRESSOS
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.736.411,89 €
Capítol 4  Transferències corrents 1.688.393,00 €
Capítol 5  Ingressos patrimonials  30,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT D’INGRESSOS 3.424.834,89 €
DESPESES
Capítol 1  Despeses de Personal 2.558.281,83 €
Capítol 2  Despeses corrents en béns i serveis 854.123,06 €
Capítol 3  Despeses financeres 430,00 €
Capítol 6  Inversions reals 12.000,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES 3.424.834,89 €
Notícies

Busquem tècnic/a superior en informàtica

Us hi podeu presentar fins el proper 24 de setembre

Obertes les inscripcions de la nova edició del Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans!

L’edició 2021-2022 ofereix un nou pla d’estudis amb una oferta formativa actualitzada per analitzar i transformar les ciutats en l’escenari de la reconstrucció postcovid

Creix l’emancipació i alhora la taxa d’atur entre els i les joves de la ciutat

L’IERMB participa en l’Enquesta de Joventut de Barcelona 2020, en els àmbits d’habitatge, precarietat laboral i condicions de vida

Un nou estudi del LET conclou que cal una nova planificació dels usos del sòl metropolitana orientada a la sostenibilitat

Proposa combinar aquesta planificació amb polítiques agrícoles i ambientals

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí