El Consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, en sessió de data 4 d’octubre de 2019, va acordar aprovar inicialment el pressupost per l’exercici 2020, d’acord amb la següent previsió d’estat d’ingressos i despeses.

Una vegada aprovat inicialment dins del Pressupost General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat d’adscripció de l’IERMB, i complert el període de 15 dies d’exposició pública sense rebre al·legacions, l’acord d’aprovació inicial del pressupost esdevé definitiu.
El detall per capítol dels ingressos i de les despeses del pressupost aprovat és el següent:

 

Capitol  Descripció Pressupost
INGRESSOS
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.482.392,24 €
Capítol 4  Transferències corrents 1.685.643,00 €
Capítol 5  Ingressos patrimonials  30,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT D’INGRESSOS 3.168.065,24 €
DESPESES
Capítol 1  Despeses de Personal 2.283.101,70 €
Capítol 2  Despeses corrents en béns i serveis 872.533,54 €
Capítol 3  Despeses financeres 430,00 €
Capítol 6  Inversions reals 12.000,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES 3.168.065,24 €
Notícies

“Modelling landscape ecological assessments of land use and cover change scenarios. Application to the Bojnourd Metropolitan Area (NE Iran)”, article publicat pel LET.

Article de Joan Marull, Asef Darvishi i Maryam Yousefi a Land Use Policy

Mari Corominas presenta la tesi doctoral “La rellevància de l’experiència relacional per al benestar subjectiu de la infància: anàlisi de l’entorn familiar, escolar i local”.

Mari Corominas investigadora de l’Institut Infància i Adolescència (IERMB), obté un excel·lent cum laude per la seva tesi.

Nou capítol amb la participació de Ricard Gomà, director de l’IERMB, al llibre “International Encyclopedia of Human Geography”, segona edició (2020).

“New Municipalism” títol del capítol redactat per Ismael Blanco i Ricard Gomà

El director tècnic de l’Observatori de l’Habitatge, IERMB, coordinarà la sessió “Segregació urbana i finances locals” del pròxim dia 28 d’octubre.

Carles Donat participarà a les jornades municipalistes “Recursos municipals escassos i crisi sanitària i social: Un debat inajornable”

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí