El Consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, en sessió de data 4 d’octubre de 2019, va acordar aprovar inicialment el pressupost per l’exercici 2020, d’acord amb la següent previsió d’estat d’ingressos i despeses.

Una vegada aprovat inicialment dins del Pressupost General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat d’adscripció de l’IERMB, i complert el període de 15 dies d’exposició pública sense rebre al·legacions, l’acord d’aprovació inicial del pressupost esdevé definitiu.
El detall per capítol dels ingressos i de les despeses del pressupost aprovat és el següent:

 

Capitol  Descripció Pressupost
INGRESSOS
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.482.392,24 €
Capítol 4  Transferències corrents 1.685.643,00 €
Capítol 5  Ingressos patrimonials  30,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT D’INGRESSOS 3.168.065,24 €
DESPESES
Capítol 1  Despeses de Personal 2.283.101,70 €
Capítol 2  Despeses corrents en béns i serveis 872.533,54 €
Capítol 3  Despeses financeres 430,00 €
Capítol 6  Inversions reals 12.000,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES 3.168.065,24 €
Notícies

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge, integrat en l’IERMB, ha publicat el laboratori  ‘Envelliment i habitatge. La dimensió econòmica i socioassistencial de l’autonomia residencial de les persones grans: perspectives de futur a l’àmbit metropolità’.

Nou laboratori sobre ‘Envelliment i habitatge’. Perspectives de futur a l’àmbit metropolità

OHB integrat a l’IERMB, pública la primera Càpsula amb el primer anàlisi sobre l’impacte del Covid19 al mercat de lloguer.

Impacte del confinament per Covid19 en el mercat de lloguer de Catalunya

L’IERMB ofereix beques o ajuts a la matrícula a les persones interessades en cursar el Màster Metròpoli.

S’amplia el termini fins al 20 de juny per sol·licitar les beques per cursar el Màster Metròpoli

El dia 8 de maig es va posar en marxa el treball de camp de l’Enquesta de Aigua i Usos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EAU-AMB) 2020.

Posada en marxa del treball de camp de l’Enquesta de Aigua i Usos en el sector domèstic (EAU-AMB) 2020

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí