El Consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, en sessió celebrada el 10 de setembre de 2021, va acordar

APROVAR inicialment la proposta de pressupost, de les seves bases d’execució del Consorci per a l’exercici 2022, d’acord amb la següent previsió d’estat d’ingressos i despeses:

 

Capitol  Descripció Pressupost
INGRESSOS
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 966.622,36 €
Capítol 4  Transferències corrents 2.591.893,00 €
Capítol 5  Ingressos patrimonials  30,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT D’INGRESSOS 3.558.545,36 €
DESPESES
Capítol 1  Despeses de Personal 2.630.008,72 €
Capítol 2  Despeses corrents en béns i serveis 916.106,64 €
Capítol 3  Despeses financeres 430,00 €
Capítol 6  Inversions reals 12.000,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES 3.558.545,36 €

 

L’anunci d’informació pública es va realitzar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 25 de novembre de 2021, i, per tant, el dia 20 de desembre de 2021 han finalitzat els 15 dies hàbils establerts per llei sense haver rebut cap al·legació, reclamació i/o suggeriment al respecte, per la qual cosa l’acord d’aprovació inicial del pressupost i les bases d’execució pressupostària del Consorci esdevé definitiu.

Notícies

La mobilitat en transport públic en dia feiner va créixer un 25% durant el 2021, apropant-se als nivells prepandèmia

Són dades de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner 2021, enquesta d’estadística oficial de l’ATM realitzada per l’IERMB

 

A Catalunya, hi ha un 14% més de persones en risc de pobresa si tenim en compte el cost de la vida

Així ho indica un estudi que defensa la necessitat de tenir en compte el diferent nivell de preus de cada territori per a comparar la renda familiar i el risc de pobresa entre ciutats i CCAA, de forma ajustada

Juanjo Medina, nou col·laborador de l’àrea de Convivència i Seguretat Urbana de l’IERMB

Com a referent en el camp de la criminologia, Medina assessorarà estratègicament els projectes que es desenvolupen a l’àrea de Convivència i Seguretat Urbana

Quins són els hàbits d’ús de l’energia a les llars de l’àrea metropolitana de Barcelona?

Comencem el treball de camp de l’Enquesta sobre els Hàbits Energètics a 1.200 llars metropolitanes

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí