El Consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, en sessió celebrada el 10 de setembre de 2021, va acordar

APROVAR inicialment la proposta de pressupost, de les seves bases d’execució del Consorci per a l’exercici 2022, d’acord amb la següent previsió d’estat d’ingressos i despeses:

 

Capitol  Descripció Pressupost
INGRESSOS
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 966.622,36 €
Capítol 4  Transferències corrents 2.591.893,00 €
Capítol 5  Ingressos patrimonials  30,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT D’INGRESSOS 3.558.545,36 €
DESPESES
Capítol 1  Despeses de Personal 2.630.008,72 €
Capítol 2  Despeses corrents en béns i serveis 916.106,64 €
Capítol 3  Despeses financeres 430,00 €
Capítol 6  Inversions reals 12.000,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES 3.558.545,36 €

 

L’anunci d’informació pública es va realitzar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 25 de novembre de 2021, i, per tant, el dia 20 de desembre de 2021 han finalitzat els 15 dies hàbils establerts per llei sense haver rebut cap al·legació, reclamació i/o suggeriment al respecte, per la qual cosa l’acord d’aprovació inicial del pressupost i les bases d’execució pressupostària del Consorci esdevé definitiu.

Notícies

Dels plans estratègics locals a les agendes urbanes

En aquest article, Marc Martí-Costa i Cecilia Conde de l’àrea de Governança de l’IERMB, posen en valor l’elaboració d’agendes urbanes i defensen que, si han estat ben treballades, el seu efecte s’hauria de reflectir en els propers pressupostos i plans d’actuació municipal

Comencem el treball de camp de l’Enquesta sobre relacions veïnals i convivència als barris

L’objectiu principal de l’ECAMB és recollir informació sobre les relacions de convivència i la sociabilitat a les escales de veïns i al conjunt dels barris metropolitans

355.000 persones podrien ser beneficiàries de la Targeta Cuidadora creada per l’Ajuntament de Barcelona

L’IERMB ha contribuït a l’estimació dels potencials beneficiaris i n’ha dimensionat les diferents tipologies que existeixen

En marxa la segona onada del treball de camp de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) 2022!

Es durà a terme els mesos d’octubre i novembre, via on-line i telefònica

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí