El consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, en sessió de data 30 de setembre de 2020, va adoptar l’acord següent:

APROVAR inicialment la proposta de pressupost i de les seves bases d’execució del Consorci IERMB per a l’exercici 2021, d’acord amb la següent previsió d’estat d’ingressos i despeses.

Una vegada aprovat inicialment dins del Pressupost General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat d’adscripció de l’IERMB, i complert el període de 15 dies d’exposició pública, l’acord d’aprovació inicial del pressupost esdevé definitiu.

El detall per capítol dels ingressos i de les despeses del pressupost aprovat és el següent:

Capitol  Descripció Pressupost
INGRESSOS
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.736.411,89 €
Capítol 4  Transferències corrents 1.688.393,00 €
Capítol 5  Ingressos patrimonials  30,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT D’INGRESSOS 3.424.834,89 €
DESPESES
Capítol 1  Despeses de Personal 2.558.281,83 €
Capítol 2  Despeses corrents en béns i serveis 854.123,06 €
Capítol 3  Despeses financeres 430,00 €
Capítol 6  Inversions reals 12.000,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES 3.424.834,89 €
Notícies

Samuel Nel·lo Deakin, nou doctor en ciclisme urbà

L’investigador de l’IERMB defensa que una ciutat ciclista madura ha d’incloure la dimensió social

Imatges de satèl·lit per predir l’evolució de la llum nocturna i els escenaris de progrés urbà

Un estudi de l’IERMB i la UB proposa preveure escenaris de progrés urbà per a les regions metropolitanes europees, a partir d’imatges de satèl·lit d’il·luminació nocturna

Arrenca el projecte “Transformem els patis escolars”

L’Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona (IERMB) treballa per donar resposta a la necessitat de joc i educació a l’aire lliure

“Col·laborar amb la ciutadania per crear ciutats resilients al canvi climàtic”. Inscriu-te a la Jornada d’ScoreWater!

El pròxim divendres, 25 de març, a les 10:00, tindrà lloc aquesta jornada online, dins del marc del projecte europeu Scorewater

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí