El Consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, en sessió celebrada el 10 de setembre de 2021, va acordar

APROVAR inicialment la proposta de pressupost, de les seves bases d’execució del Consorci per a l’exercici 2022, d’acord amb la següent previsió d’estat d’ingressos i despeses:

 

Capitol  Descripció Pressupost
INGRESSOS
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 966.622,36 €
Capítol 4  Transferències corrents 2.591.893,00 €
Capítol 5  Ingressos patrimonials  30,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT D’INGRESSOS 3.558.545,36 €
DESPESES
Capítol 1  Despeses de Personal 2.630.008,72 €
Capítol 2  Despeses corrents en béns i serveis 916.106,64 €
Capítol 3  Despeses financeres 430,00 €
Capítol 6  Inversions reals 12.000,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES 3.558.545,36 €

 

L’anunci d’informació pública es va realitzar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 25 de novembre de 2021, i, per tant, el dia 20 de desembre de 2021 han finalitzat els 15 dies hàbils establerts per llei sense haver rebut cap al·legació, reclamació i/o suggeriment al respecte, per la qual cosa l’acord d’aprovació inicial del pressupost i les bases d’execució pressupostària del Consorci esdevé definitiu.

Notícies

La percepció de dificultat per trobar habitatge assequible s’estén arreu de la regió metropolitana

Les dades de l’Enquesta de Cohesió Urbana (ECURB) 2022 revelen que el 64% de la població metropolitana no veu fàcil trobar un habitatge assequible que satisfaci les seves necessitats a l’entorn proper

Impactes ambientals de l’agricultura periurbana a l’àrea metropolitana de Barcelona: una avaluació del cicle de vida

Aquest estudi proporciona una línia de recerca fonamental per avaluar els escenaris de transició ecològica de l’agricultura periurbana

L’equip de l’IERMB us desitja molt Bones Festes!

Us desitgem les millors Festes possibles per a totes i tots. Al llarg del pròxim any seguirem generant i compartim coneixement per a una metròpoli on cuidar les persones i els barris; la vida i també el nostre planeta

El turisme ja frega els nivells d’abans de la pandèmia a la província de Barcelona

El nombre de turistes puja fins als 3,7 milions el tercer trimestre del 2022, un 3 % menys que l’any 2019

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí