El Consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, en sessió de data 4 d’octubre de 2019, va acordar aprovar inicialment el pressupost per l’exercici 2020, d’acord amb la següent previsió d’estat d’ingressos i despeses.

Una vegada aprovat inicialment dins del Pressupost General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat d’adscripció de l’IERMB, i complert el període de 15 dies d’exposició pública sense rebre al·legacions, l’acord d’aprovació inicial del pressupost esdevé definitiu.
El detall per capítol dels ingressos i de les despeses del pressupost aprovat és el següent:

 

Capitol  Descripció Pressupost
INGRESSOS
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.482.392,24 €
Capítol 4  Transferències corrents 1.685.643,00 €
Capítol 5  Ingressos patrimonials  30,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT D’INGRESSOS 3.168.065,24 €
DESPESES
Capítol 1  Despeses de Personal 2.283.101,70 €
Capítol 2  Despeses corrents en béns i serveis 872.533,54 €
Capítol 3  Despeses financeres 430,00 €
Capítol 6  Inversions reals 12.000,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES 3.168.065,24 €
Notícies

Ja estan disponibles els primers resultats de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB 2020)

 

Enquesta de Victimització de l’AMB 2020. Primers resultats

La 4a edició del Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans trasllada l’inici al gener de 2021.

4a edició Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans- Inici gener de 2021

L’equip de l’Àrea de Governança i polítiques públiques de l’IERMB, presenta l’avanç de resultats “Resiliència municipal davant la crisi de la COVID-19 a la metròpoli de Barcelona”

Resiliència municipal davant la crisi de la COVID-19 a la metròpoli de Barcelona. Avanç de resultats

L’equip de l’Observatori de l’Habitatge de Barcelona, que forma part de l’IERMB, presenta els resultats més rellevants sobre les dades de propietat i de lloguer a Barcelona.

OHB presenta els resultats del Laboratori Propietat i lloguer a Barcelona

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí