Date of Publication: December - 1993


La Regió Metropolitana en el planejament territorial de Catalunya  [+info]


X La Regió Metropolitana en el planejament territorial de Catalunya
Pages 9-111 (7.180 Kb.)
Informe elaborat pels serveis tècnics de la Direcció de Serveis d'Ordenació Urbanística de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana amb el suport de la Secretaria de la MMAMB, integrant-hi els informes tècnics realitzats per l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHTR). En l'elaboració de l'Informe han participat els tècnics següents:
Santiago Juan, arquitecte
Josep M. Arderiu, arquitecte
Joan M. Bigas, enginyer
Joaquim Clusa, economista
Sebastià Grau, jurista
Francesc Lliset, jurista
Pelayo Martínez, enginyer
Josep Serra, geògraf
Miquel Sodupe, arquitecte
Antonio Terrisse, arquitecte
Ramon Torra, arquitecte
Eduard Unzueta, enginyer
Robert Vergés, enginyer