Date of Publication: May - 2011

Número monogràfic realitzat per Joan Trullén, Roberto Camagni, Roberta Capello, Jacques Robert, Antonio Affuso, Ugo Fratesi, Rafael Boix i Vittorio Galletto.

Els articles estan escrits en CATALÀ. L’edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ.

ISSN: 1888-3621 (versió impresa)
ISSN: 2013-7958 (versió en línia)
ISBN: 978-84-92940-06-6
112 pàginesPAPERS NÚM. 54  [+info]


X PAPERS NÚM. 54
Pages 1-112 (3,4 Mb.)
Text complet del número 54

Introducció  [+info]


X Introducció
Pages 8-10 (60 Kb.)
 • Joan Trullén: Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Roberto Camagni: Politecnico di Milano

Escenaris integrats per a les regions Europees  [+info]


X Escenaris integrats per a les regions Europees
Pages 13-20 (203 Kb.)
 • Jacques Robert: TERSYN (Agence Européenne “Territoires et Synergies”)
 • Roberta Capello: Politecnico di Milano
 • Roberto Camagni: Politecnico di Milano
Es proposen tres escenaris posteriors a la crisi, que tenen com a punt de partida les tensions que han caracteritzat l’economia mundial en els últims anys i que són, en gran majoria, responsables de la crisi actual. Es considera que la manera en què es perceben els canvis estructurals consegüents i s’ajusten les polítiques constitueix el principal factor responsable de les diferències entre els tres escenaris presentats.

Escenaris per a les regions europees i les províncies de l'Arc Llatí  [+info]


X Escenaris per a les regions europees i les províncies de l'Arc Llatí
Pages 22-36 (1.357 Kb.)
 • Antonio Affuso: Servei d’Estudis del Departament de Pressupost de l’Estat, Ministeri d’Economia i Finances d’Itàlia
 • Roberta Capello: Politecnico di Milano
 • Roberto Camagni: Politecnico di Milano
 • Ugo Fratesi: Politecnico di Milano
Els autors desenvolupen les prospectives quantitatives dels tres escenaris integrats descrits al capítol anterior. En concret, es proporciona un breu resum dels aspectes metodològics de les prospectives quantitatives i, especialment, es descriuen en detall els resultats empírics obtinguts en els àmbits provincial i regional.

La metròpoli de Barcelona: economia  [+info]


X La metròpoli de Barcelona: economia
Pages 38-51 (200 Kb.)
 • Joan Trullén : Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Rafael Boix: Universitat de València i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Vittorio Galleto: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
En aquest capítol es mostren algunes de les dades macroeconòmiques principals de l’economia de Barcelona i s'hi esbossen les tendències principals.

La metròpoli de Barcelona: territori  [+info]


X La metròpoli de Barcelona: territori
Pages 52-60 (629 Kb.)
 • Joan Trullén: Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Rafael Boix: Universitat de València i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Vittorio Galletto: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Es reflexiona sobre l’organització territorial de la província de Barcelona per concloure que, avui en dia, la regió metropolitana i l’elevat nombre de ciutats grans, mitjanes i petites que estructuren el territori configuren una xarxa policèntrica de ciutats ben distribuïdes al voltant d’alguns dels antics subcentres industrials i altres ciutats industrials més noves.

Opcions de política en el cas de l'Arc Llatí  [+info]


X Opcions de política en el cas de l'Arc Llatí
Pages 62-68 (265 Kb.)

Roberto Camagni: Politecnico di Milano

Es presenten les quatre grans classes d’elements del capital territorial de l'Arc Llatí en què s'hauria d'incidir des del punt de vista polític: el capital d’infraestructura i l’estructura dels assentaments, que inclouen també les característiques del sistema urbà i la qualitat del medi ambient; el capital cognitiu, en forma de coneixement, competències, habilitats, estructures de recerca i educació, integrat tant en el capital productiu com en el capital humà; el capital cultural i identitari, que abraça el patrimoni cultural, el paisatge i el capital natural; i el capital social i relacional, en forma de civisme, voluntat associativa i capacitat de cooperació.

Escenaris per a la metròpoli de Barcelona  [+info]


X Escenaris per a la metròpoli de Barcelona
Pages 70-80 (465 Kb.)

Joan Trullén: Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

En aquest capítol es presenten els tres escenaris proposats però des d’un enfocament qualitatiu, fent èmfasi en les variables espacials. Aquest enfocament es fonamenta en les contribucions fetes a workshops i conferències, així com en els escenaris qualitatius i quantitatius esmentats.

Conclusions  [+info]


X Conclusions
Pages 83-84 (78 Kb.)

Joan Trullén: Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

PAPERS 54. Texto completo en castellano  [+info]


X PAPERS 54. Texto completo en castellano
Pages 85-112 (467 Kb.)