Fecha de publicación: OCTUBRE - 2001


Enquesta de la Regió de Barcelona 2000: Primers resultats  [+info]


X Enquesta de la Regió de Barcelona 2000: Primers resultats
Pág. 9-65 (478 Kb.)

Salvador Giner, Lucía Baranda, Jaume Clapés, José Luis Flores, Elena Permanyer i Jorge Cátedra: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

L'Enquesta sobre les condicions de vida i hàbits de la població de la regió de Barcelona (Enquesta de la Regió de Barcelona, ERB) es planteja quinquennalment reflectir i analitzar de manera exhaustiva la realitat social i econòmica de la població d'aquest territori. El document que el lector té a les mans presenta els primers resultats corresponents a l'edició de l'any 2000, així com l'evolució de les principals variables respecte l'edició de 1995. El volum s'estructura en tres grans blocs temàtics -els referits a la mobilitat laboral i no obligada, la mobilitat residencial, i la distribució dels ingressos familiars-, que es complementen amb l'exposició del context general de la realitat socioeconòmica de la població de la regió de Barcelona i una síntesi dels resultats més destacats d'aquesta primera lectura.