Fecha de publicación: JUNIO - 2007

Articles de Carme MIRALLES-GUASCH i Carles DONAT; Àngel CEBOLLADA; Margarida CASTAÑER i Antoni FERRAN; Juli ESTEBAN

Els articles estan escrits en CATALÀ. L’edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ i a l’ANGLÈS

ISSN: 1888-3621
ISBN: 978-84-88068-86-0
111 pàginesAnálisi de l'oferta i la demanda de polígons d'activitat a Catalunya  [+info]


X Análisi de l'oferta i la demanda de polígons d'activitat a Catalunya
Pág. 9-36 (13.400 Kb.)

Carme Miralles-Guasch i Carles Donat: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Carme Miralles-Guasch i Carles Donat ens parlen de la localització d'aquestes àrees d'activitat econòmica, de la varietat de situacions pel que fa a la dimensió, l'emplaçament i la disponibilitat de sòl, així com de les perspectives de la demanda d'espai. Aquest article desgrana els principals resultats obtinguts a partir de dues fonts quantitatives creades per suplir la carència d'informació sobre els polígons industrials: el Cens de polígons d'activitat de Catalunya 2005-2006 (elaborat per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, que recull dades de localització, delimitació, grandària i nivell d'ocupació) i la Mostra de polígons d'activitat de Catalunya 2005-06, que dóna informació sobre les activitats presents en els polígons. L'anàlisi de la dialèctica entre oferta-demanda es fonamenta tant en aquestes dades quantitatives com en informació qualitativa sistemàtica recollida a través d'entrevistes en profunditat a actors rellevants i experts en la matèria.

PAPERS NÚM. 45  [+info]


X PAPERS NÚM. 45
Pág. 1-111 (17,4 Kb.)
Text complet del número 45

L'accessibilitat als polígons industrials: una assignatura pendent  [+info]


X L'accessibilitat als polígons industrials: una assignatura pendent
Pág. 38-47 (531 Kb.)

Àngel Cebollada i Frontera: Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

Àngel Cebollada reflexiona sobre l'assignatura pendent de l'accessibilitat als polígons industrials. A partir de la constatació que la relocalització de la indústria a les perifèries urbanes s'ha fet sense tenir en compte les necessitats d'accessibilitat del personal treballador, dibuixa una situació resultant amb dèficits molt greus d'oferta de transport col.lectiu i on el cotxe és, ara per ara, l'instrument que millor hi garanteix l'accés. Com a vies de correcció o redreçament s'assenyala la posada en pràctica dels nous instruments previstos per la llei de mobilitat de Catalunya: molt especialment, els plans de mobilitat a polígons industrials i la figura del gestor de la mobilitat.

Instruments per a la planificació, el disseny i la gestió de les...  [+info]


X Instruments per a la planificació, el disseny i la gestió de les noves àrees d'activitat econòmica
Pág. 48-55 (475 Kb.)

Margarida Castañer i Antoni Ferran i Mèlich: Presidenta de la SCOT, Directora de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.
Departament de Ciències Ambientals, Universitat de Vic

Margarida Castañer i Antoni Ferran revisen les conclusions de les terceres jornades sobre avaluació ambiental aplicada al planejament territorial i urbanístic. Els seus objectius eren proposar formes d'aplicació de la Directiva comunitària 2001/1452/CE a la concepció de les noves àrees d'activitat econòmica, analitzar com hi pot incidir la planificació territorial, establir criteris ambientals i paisatgístics per orientar la selecció de localitzacions i el seu disseny i, finalment, llançar el repte de la col·laboració interadministrativa per a la promoció d'àrees d'activitat d'abast supramunicipal.

Els espais d'activitats econòmiques en el planejament territorial  [+info]


X Els espais d'activitats econòmiques en el planejament territorial
Pág. 56-63 (2.270 Kb.)

Juli Esteban i Noguera: Director del Programa de Planejament Territorial, Generalitat de Catalunya

Tanca aquesta edició un quart article on Juli Esteban reflexiona sobre la capacitat, les eines i les formes com la planificació física pot incidir en les dinàmiques de localització de l'activitat econòmica. Partint de la definició d'uns principis orientadors per a propiciar la convivència amb altres activitats i racionalitzar-ne la implantació, es comenten les dificultats d'índole espacial i temporal per part de les diferents figures de planificació territorial per a marcar pautes d'ubicació, de dimensió o de barreja amb altres usos, així com per a imposar un model urbanístic de concentració i proximitat. Es proposen, també, "tècniques de planejament" per a donar sortida a aquestes dificultats, com ara la regulació de la distribució espacial tant dels processos més coneguts com de les oportunitats de noves implantacions d'activitats no previstes.

PAPERS 45. Texto completo en castellano  [+info]


X PAPERS 45. Texto completo en castellano
Pág. 65-87 (795 Kb.)

PAPERS 45. Text complet en anglès  [+info]


X PAPERS 45. Text complet en anglès
Pág. 89-111 (807 Kb.)