La revista Landscape Research ha publicat on line un article dels investigadors de l’IERMB Joan Marull i Elena Domene, juntament amb Mikel Gurrutxaga i Joana Urrea.

En aquests article, que té per títol ‘Assessing the Integration of Landscape Connectivity into Comprehensive Spatial Planning in Spain’ es fa una anàlisi de com s’ha integrat la qüestió de la connectivitat ecològica en els diferents plans territorials desenvolupats a Espanya fins a finals del 2012 a escala regional i a escala subregional. A més, s’ha realitzat una enquesta entre professionals espanyols i europeus per tal de detectar possibles deficiències i oportunitats per optimitzar aquesta integració. Els resultats mostren que el procés d’integració de la connectivitat ecològica en el planejament territorial és molt desigual entre regions i a diferents escales, degut a una manca de directrius homogènies.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01426397.2015.1031096

Totes les notícies