El CIDOB acaba de publicar el llibre “Ampliando derechos urbanos. Igualdad y diversidad en la ciudad” Editat per Eva Garcia-Chueca y Lorenzo Vidal en què un capítol està redactat pel director de l’IERMB Ricard Gomà. Aquesta monografia se centra en identificar i analitzar polítiques de redistribució i reconeixement, sobretot a nivell local, canvi institucional i producció social de la ciutat en un món cada vegada més urbà.

Concretament, Gomà, ha redactat el capítol “La construcción metropolitana del derecho a la ciudad: hacia modelos innovadores de gobernanza” en què, després de reflexionar sobre les següents qüestions: ¿El dret a la ciutat al segle XXI pot heretar el projecte civilitzador que l’estat de benestar va forjar al segle XX? I el nou municipalisme democràtic pot convertir-se en el seu principal agent de construcció? aporta algunes reflexions sobre l’escala metropolitana —àmbit espacial on es dirimeixen avui les principals dimensions de el dret a la ciutat— i els reptes de la seva governança en clau innovadora.

En aquest enllaç us podreu descarregar la monografia sencera, i en aquest altre el capítol de Ricard Gomà.