L’estudi La figura del gestor o gestora de la mobilitat, realitzat per l’àrea de Mobilitat de l’IERMB, posa el focus en la mobilitat per feina, que capta el 17% dels desplaçaments dels residents a la regió metropolitana de Barcelona i que es resol majoritàriament (53%) en vehicle privat (desplaçaments d’anada), segons dades de l’l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner de 2018. A més a més, l’elecció modal per anar a la feina condiciona també els mitjans de transport utilitzats en la resta de desplaçaments diaris.

La recerca proposa un model de governança per tal que administracions, centres de treball, polígons d’activitat econòmica i d’altres centres generadors de mobilitat es coordinin per impulsar un canvi d’hàbits en la mobilitat que aquests espais generen.

Gràfica mode de transport utilitzat per anar a la feina

Mode de transport utilitzat per anar a la feina. Residents a l’àrea metropolitana de Barcelona. Font: IERMB a partir de l’ECURB 2017. NOTA: la categoria de mode de transport “altres” inclou els desplaçaments que combinen privat i públic i la categoria altres.

Impacte socioambiental

La mobilitat per feina genera majors impactes socioambientals en termes relatius: un 48% del consum d’energia i entre el 48-50% de les emissions de gasos contaminants generades per la mobilitat quotidiana (IERMB, 2014). Ho fa per les seves característiques: més distància fins al centre de treball, vehicles amb poca ocupació i més ús del vehicle privat.

Gestor o gestora de mobilitat

D’acord amb els elements vertebradors de les polítiques sobre la gestió de la mobilitat generada proposats, la figura del gestor/a de la mobilitat té sentit que estigui plantejada a diferents escales i, per tant, es pot correspondre amb el gestor de mobilitat d’una empresa (pública o privada), d’una zona d’activitat (un polígon industrial, una zona d’oci i lleure, un complex sanitari o educatiu, etc.) o d’un municipi (o agrupació de municipis). És per això, que l’estudi proposa un esquema basat en tres figures que responen a diferents escales o àmbits de treball: Coordinador/a de la mobilitat generada de l’Ajuntament (o ajuntaments), Gestor/a de la mobilitat de polígons d’activitat econòmica o centres generadors de mobilitat i les persones responsables de mobilitat d’empresa.

Gràfic relació gestor de mobilitatEs destaca el paper del Coordinador/a de la mobilitat generada de l’Ajuntament (o ajuntaments), perquè l’experiència dels últims anys ha manifestat la dificultat per tal que polígons d’activitat econòmica, centres generadors de mobilitat i centres de treball siguin proactius en el desenvolupament d’iniciatives de gestió i millora dels desplaçaments que diàriament generen.

La missió principal d’aquesta figura és acompanyar i coordinar la planificació i la gestió de la mobilitat generada dels àmbits subjectes a elaborar un Pla de Mobilitat Específic (PME) o un Pla de Desplaçaments d’Empresa (PDE). En cas que s’estableixin els acords entre diversos municipis, aquest tècnic pot donar servei a un territori més ampli mitjançant la creació d’una oficina compartida. Addicionalment, aquesta figura ha d’efectuar la planificació i gestió de la mobilitat generada dels centres de treball de l’Ajuntament des d’una perspectiva transversal dins de l’administració municipal, adequant-se al nou paradigma de la mobilitat sostenible, saludable, segura i equitativa. L’eina de referència de treball és el PDE de l’Ajuntament.

Paper dels ajuntaments i administracions supramunicipals

El marc normatiu i de planificació de la mobilitat aplicable a la província de Barcelona és ampli i, per aquest motiu, es proposa a les administracions supramunicipals i, particularment, els ajuntaments, que assumeixin un paper més actiu per tal de poder desplegar més eficaçment el marc vigent.

Proposta d’aplicació a l’ajuntament de Rubí

L’estudi planteja la consolidació del Coordinador/a de mobilitat generada de l’Ajuntament de Rubí per implementar i monitorar el PDE l’Ajuntament i per acompanyar la gestió de la mobilitat generada d’altres centres generadors de la mobilitat ubicats a Rubí. Es justifica per la via de diversos elements:

Elements d'actuació del coordinador/a de mobilitat a l'Ajuntment de Rubí

Totes les notícies