L’editorial Fundación FOESSA acaba de publicar el llibre del cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB Sergio Porcel “Desigualdad social y segregación residencial, una relación compleja”, basat en la seva tesi doctoral “Dinámicas de estructuración socioresidencial en la Barcelona metropolitana postindustrial ¿hacia una ciudad dual o cuarteada?”

L’objectiu principal de l’obra és conèixer millor com s’articula i com es produeix la desigualtat urbana a la metròpolis. Abasta un període de 20 anys (aproximadament, 1991-2011) i les anàlisis es dirigeixen a indagar quatre qüestions fonamentals: (1) conèixer com ha evolucionat la distribució de la població en el territori metropolità de Barcelona segons nivells de renda; (2) confirmar si el grau de segregació residencial socioeconòmica ha augmentat en aquest àmbit; (3) delimitar l’estructura socioresidencial i descriure com han evolucionat els diferents tipus d’àrees socioresidenciales que la componen; i (4) identificar els principals factors que expliquen les pautes que han seguit les dinàmiques d’estructuració socioresidencial durant aquest període. Tot aquest treball s’organitza a través del contrast de dos models teòrics d’estructuració socioresidencial que s’adopten com a referència: el model de ciutat dual (dual city) i el model de ciutat esquarterada (quartered city).

Trobareu més informació a la pàgina web de l’editorial.