Fecha de publicación: JULIO - 2008

Articles de Carme MIRALLES-GUASCH i Laia OLIVER-FRAUCA; Obdúlia GUTIÉRREZ; Joan ALBERICH; Daniel POLO; Àngel CEBOLLADA i Pilar RIERA; Carme BELLET i Josep M LLOP; Antoni F. TULLA i Marta PALLARÈS-BLANCH

Els articles estan escrits en CATALÀ. L’edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ i a l’ANGLÈS

ISSN: 1888-3621
ISBN: 978-84-88068-93-4
191 pàginesPAPERS NÚM. 48  [+info]


X PAPERS NÚM. 48
Pág. 1-191 (17,7 Mb.)
Text complet del número 48

Pròleg  [+info]


X Pròleg
Pág. 11 (26 Kb.)

Joaquim Nadal i Farreras: Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joaquim Nadal, que ressalta la importància del desplegament normatiu, d'una banda, i de l'obtenció d'informació detallada i territorialitzada de l'altra. Amb l'atenció a aquest doble vessant es millora el coneixement dels hàbits de mobilitat de les persones i es disposa dels instruments necessaris per atendre els possibles problemes i corregir-los.

La mobilitat quotidiana a la regió metropolitana de Barcelona  [+info]


X La mobilitat quotidiana a la regió metropolitana de Barcelona
Pág. 12-27 (844 Kb.)

Carme Miralles-Guasch i Laia Oliver-Frauca: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Carme Miralles-Guasch i Laia Oliver-Frauca analitzen els hàbits de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona, on el patró de mobilitat no només és determinat per les característiques territorials i l'oferta d'infraestructures i serveis de transport existent, sinó que també és fortament condicionat pels trets personals de cada individu i de cada col·lectiu.

La mobilitat quotidiana a les Comarques Gironines  [+info]


X La mobilitat quotidiana a les Comarques Gironines
Pág. 28-44 (1.240 Kb.)

Obdúlia Gutiérrez: Grup d’Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental. Universitat de Girona

La mobilitat a les Comarques Gironines és l'objecte d'estudi de l'article d'Obdúlia Gutiérrez, que destaca el paper determinant de la insuficiència del transport públic en la caracterització del model de desplaçaments quotidians en un territori on la distribució de les persones i de les activitats econòmiques és cada dia més dispersa.

La mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona  [+info]


X La mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona
Pág. 46-63 (959 Kb.)

Joan Alberich González: Unitat de Geografia. Universitat Rovira i Virgili

En relació amb la mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona, Joan Alberich descriu unes pautes de comportament i una distribució territorial dels desplaçaments amb unes grans implicacions sobre el disseny, la gestió i la planificació tant de les polítiques de mobilitat com de les noves infraestructures de comunicació.

La mobilitat quotidiana a les Terres de l'Ebre  [+info]


X La mobilitat quotidiana a les Terres de l'Ebre
Pág. 64-72 (105 Kb.)

Daniel Polo: Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona

Després de fer un repàs de les principals característiques de la mobilitat de les Terres de l'Ebre, Daniel Polo planteja i il·lustra el potencial de l'EMQ 2006 com una eina al servei de la planificació de nous serveis i infraestructures de transport, i també de la valoració de les polítiques de transport recents.

La mobilitat quotidiana a les Comarques Centrals  [+info]


X La mobilitat quotidiana a les Comarques Centrals
Pág. 74-85 (500 Kb.)

Àngel Cebollada i Pilar Riera: Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona

Sobre la mobilitat quotidiana a les Comarques Centrals, Àngel Cebollada i Pilar Riera recullen unes pautes similars a les del conjunt de la Catalunya no metropolitana, però en destaquen un índex d'autocontenció municipal menor que en altres territoris -com a conseqüència de l'estructura municipal i urbana de la zona- i una relació força equilibrada amb la resta de territoris, gràcies a la seva posició central.

La mobilitat quotidiana a les Terres de Ponent  [+info]


X La mobilitat quotidiana a les Terres de Ponent
Pág. 86-99 (5.720 Kb.)

Carme Bellet i Josep M. Llop: Departament de Geografia i Sociologia. Universitat de Lleida

L'anàlisi de la mobilitat a les Terres de Ponent ha anat a càrrec de Carme Bellet i Josep M. Llop, que també es fan ressò de la preeminència del transport privat com a conseqüència de la poca oferta de transport públic i destaquen el pes notable de la mobilitat no motoritzada, fins i tot en itineraris a la feina o al lloc d'estudi, amb més utilització de la bicicleta que a la resta de Catalunya.

La mobilitat quotidiana a l'Alt Pirineu i Aran  [+info]


X La mobilitat quotidiana a l'Alt Pirineu i Aran
Pág. 100-113 (4.140 Kb.)

Antoni F. Tulla: Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona

Marta Pallarés-Blanch: Tècnica en estudis territorials

Antoni F. Tulla i Marta Pallarès descriuen el fort condicionament que representen les característiques físiques de l'Alt Pirineu i Aran per a l'assentament de les persones i de les activitats econòmiques; tot plegat desemboca en la definició de tres patrons de mobilitat que se superposen: la mobilitat quotidiana dins de l'àmbit territorial, la mobilitat en dissabtes i festius amb origen o destí fora de l'àmbit territorial i la mobilitat de pas.

Annex: notes metodològiques de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006  [+info]


X Annex: notes metodològiques de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006
Pág. 115-119 (77 Kb.)
Notes metodològiques de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006

PAPERS 48. Texto completo en castellano  [+info]


X PAPERS 48. Texto completo en castellano
Pág. 121-159 (366 kb.)

PAPERS 48. English version  [+info]


X PAPERS 48. English version
Pág. 161-191 (308 Kb.)